Aktuality 
Závody úsp?šn? ukon?eny
9.5.2006 12:34Přidal: Martin Ficnar

V pond?lí 8.5. byly poslední, pátou bodovanou disciplínou, závody úsp?šn? zakon?eny. Vzhledem k tomu, že na prvních dvou místech získali závodníci shodný po?et 3230 bod?, máme vít?ze závod? dva: Patrika ?ebiše z AK Kralupy nad Vltavou a Martina Ficnara z domácího AK Šumperk. Na t?etím míst? se umístil Karel Vagenknecht rovn?ž z AK Šumperk.

Závody za?aly
30.4.2006 15:01Přidal: Martin Ficnar

Tak nám závody za?aly. I když "za?aly" asi není ten správny termín. Závodnící se sice sešli v po?tu 24, ale na létání to díky "skv?lému" po?así zatím moc nevypadá. Od páte?ního ve?era zde bez p?estávky prší, denní teploty klesly na 5 st.C. Jakmile se za?ne n?co dít, což bude bohužel nejd?íve asi ve st?edu, tak se ozveme.

Závody za?ínají již za 3 dny!
25.4.2006 10:16Přidal: Martin Ficnar

Termín za?átku závod? se blíží. Prosím tedy všechny p?ihlášené, pokud mají v p?ihlášce n?jaké neaktuální údaje, aby je upravili tak, aby odpovídali skute?nosti (úpravu lze provést p?es položku v menu "Pro registrované").

Propozice byli upraveny tak, aby odpovídali nové skute?nosti ohledn? létání do Polska. Nezapome?te tedy na zákonné pojišt?ní pro EU a pas, p?ípadn? ob?anský pr?kaz platný v EU.
Pravd?podobn? ješt? dnes budou publikovány následující informace:
- chyb?jící p?íloha ?.2 se sout?žní oblastí
- oto?né body
- SUA soubory s prostory

Také p?ipomínám, že první "povinný" briefing je již v pátek 28.4. ve 20:00.

Zákonné pojišt?ní pro EU u ?SOB
19.4.2006 10:33Přidal: Martin Ficnar

Ti, co máte zájem o p?ipojišt?ní pro EU k zákonné pojistce u ?SOB, m?žete kontaktovat Radima Hahna na e-mail radim.hahn@obchod.csobpoj.cz, nebo na mobil 776 700636. Dohodne s vámi konkrétní podmínky podle vaší stávající smlouvy. Aktuální základní nabídka vypadá takto:

Rozší?ení stávající pojistky na 6 m?síc? na Evropu:
- do 500Kg MTOW : 495,-K?
- nad 500Kg MTOW: 1356,-K?

P?ipojišt?ní na kratší dobu je ješt? v jednání. Zítra by snad mohl mít Radim další informace k tomuto bodu.

Létání do Polska schváleno
18.4.2006 17:34Přidal: Martin Ficnar

Na základ? prob?hlé ankety bylo rozhodnuto, že na závodech budeme využívat prostor Polska. Z toho plynou dv? d?ležité v?ci:

1) nutnost mít letadlo minimáln? na dobu závod? zákon? pojišt?no s platností pro EU
2) mít platný cestovní doklad, tedy pas nebo ob?anský pr?kaz "nov?jšího vydání" platný ve státech EU

Propozice budou upraveny tak, aby byli v souladu s výše uvedenými body. Sout?žní prostor, SUA soubory s prostory a oto?né body zahrnující i Polsko budeme publikovat v týdnu od 24.4.2006.

Jen pro informaci, anketa dopadla takto:
6 pilot? - již pojišt?ní má
16 pilot? - je ochotno se p?ipojistit
3 piloti - nejsou ochotni se p?ipojistit

M?žete tedy za?ít se zajiš?ováním pojišt?ní pro EU. Hromadná sleva u ?SOB se zatím nekoná, takže by m?ly platit ceny zve?ejn?né minulý týden. Doporu?uji tedy i t?m, kte?í mají základní pojišt?ní u ?SOB, aby si p?ipojišt?ní sjednali sami, nap?íklad p?es Radima Hahna (bude to nejjednodušší). Pokud by jste cht?li s p?ipojišt?ním p?esto pomoc, tak se ozv?te. Informace, které od vás budeme pot?ebovat (?íslo stávající pojistné smlouvy, údaje o letadle, ....) vám pak up?esníme obratem. Každopádn?, pokud n?komu p?ipojišt?ní nepotvrdíme mailem, tak jej zajišt?no od nás nemá!

Létání do Polska podruhé
18.4.2006 09:00Přidal: Martin Ficnar

Na základ? výzvy uve?ejn?né p?ed týdnem zde a na gliding.cz a také odeslané závodník?m mailem, dopadlo "hlasování" o pojišt?ní letadel z d?vodu létání do Polska následovn?:

5 pilot? - již pojišt?ní má
8 pilot? - je ochotno se p?ipojistit
3 piloti - nejsou ochotni se p?ipojistit
10 pilot? - na výzvu v?bec nereagovalo

S ohledem na velký po?et nereagujících ú?astník? musíme zatím rozhodnutí odložit. Zkusíme je b?hem dneška kontaktovat telefonem a pak bezodkladn? oznámíme rozhodnutí (snad ješt? dnes do ve?era). Takže zatím ?ekáme na vyjád?ení t?chto osob:
Ertl, Kapounek, Kutálek, Nezval, Novotný, Odložilík, Papežík, Svárovský, Vyhlíd, Šubert

Létání do Polska a zákonné pojišt?ní
11.4.2006 14:40Přidal: Martin Ficnar

Dnes jsem rozeslal všem doposud p?ihlášeným závodník?m e-mail, ve kterém vysv?tluji situaci ohledn? létání do Polska a s tím související zákonné pojišt?ní. Zde je jeho text:
-------------------------------------

Minulý týden byla uvoln?na možnost létání do Polska b?hem našich závod? (nejen t?ch našich).

Nutnou podmínkou ovšem je, mít kluzák zákonn? pojišt?n pro EU dle sm?rnice ES 785/2004.
P?edpokládám, že zdaleka ne všichni máte sjednáno zákonné pojišt?ní pro EU, protože pojiš?ovny nabízí i levn?jší variantu omezenou na CZ/SK.

Zjiš?ovali jsme možnosti p?ipojišt?ní u ?SOB, kde by p?ipojišt?ní na celou EU na dobu závod? (10 dní) stálo
- do 500kg MTOW: cca. 400,-K?
- nad 500kg MTOW: cca. 1.000,-K?
P?edpokládám ovšem, že toto p?ipojišt?ní lze sjednat pouze k pojistce uzav?ené u ?SOB.
V p?ípad?, že bychom p?ipojišt?ní zajistili hromadn? pro v?tší po?et ú?astník?, je možná jistá drobná sleva, ale toto zatím není definitivn? potvrzeno.
Jak to je u jiných pojiš?oven si bohužel musíte zjistit sami.

Takže od vás bych nyní pot?eboval co nejd?íve, nejpozd?ji ovšem do této ned?le, tedy do 16.4.2006 odpov?d?t na následující anketu, p?esn?ji ?e?eno výb?r jedné z následujících možností, která vám vyhovuje nejvíce:

a) zákonné pojišt?ní mám již dnes sjednáno na celou EU
b) zákonné pojišt?ní si jsem ochoten dodate?n? na své náklady rozší?it na celou EU
c) zákonné pojišt?ní si nejsem ochoten rozší?it, a to i za cenu, že se závod? nezú?astním

V p?ípad?, že zvolíte b), tak mám ješt? dopl?ující otázku:

Mám zájem o p?ipojišt?ní k mé již uzav?ené pojistce u ?SOB v rámci hromadného p?ipojišt?ní více ú?astník? (možná bude sleva):
b1) ano
b2) ne

Podle výsledk? této ankety vám dám po ned?li v?d?t, zda budeme na závodech létat do Polska a tím i to, zda budeme vyžadovat zákonné pojišt?ní pro celou EU. Rozhodnutí ud?láme podle toho, kolik ú?astník? zvolí variantu c).

Hangárování
15.2.2006 13:12Přidal: Martin Ficnar

Upozor?uji, že dle vydaných propozic, Aeroklub Šumperk nezajiš?uje hangárování. V omezené mí?e jsme ale schopni zajistit pár hangárovacích míst pro ú?astníky bez krytých transportních voz?. Zde platí "kdo d?ív p?íjde, ten...". V p?ípad? zájmu kontaktujte p?ímo m? na 737523028.

Aktualizováno 19.4.2006 13:05
O hangárování zatím požádali Karel Ertl, Lubomír Papežík, Lubor Vyhlíd, Petr Kapounek a Jacek Kerum. Tito tedy mají hangárování zajišt?no.

WEB Jarního pohár? Jeseník? spušt?n!
3.2.2006 11:01Přidal: Martin Ficnar

Dnešním dnem byl spušt?n oficiální WEB Jarního poháru Jeseník?. Na t?chto stránkách naleznete vše pot?ebné, tedy v prvním kole p?edevším závaznou p?ihlášku a propozice.

Chyb?jící dokumenty, jako p?ílohy k propozicím a oto?né body budou dopln?ny pozd?ji s ohledem na to, že probíhá jednání ohledn? použití vzdušného prostoru Polska pro tyto závody.

P?ipomínám, že úzáv?rka závazných p?ihlášek je 21.dubna 2006.