Soubory ke stažení:propozice_pohar2006.docpropozice_pohar2006.pdf

 

Místní propozice

 

pro

 

 

JARNÍ POHÁR JESENÍKŮ

 

 

Soutěž pořádá

ve dnech 29.4. - 8.5.2006

 

                       

Aeroklub Šumperk

na letišti Šumperk.1.          Základní ustanovení

 

Soutěž je pořádána v souladu se Sportovním řádem díl 3. – Kluzáky, Dodatku (Annexu) A k tomuto řádu a Sportovním řádem - všeobecný díl.

Dále je pro  tuto soutěž závazným dokumentem Soutěžní řád AeČR – bezmotorové létání (dále jen SŘ) platný od 1.1.2005, ve kterém jsou uvedeny odchylky od výše uvedených dokumentů. Dále z hlediska zařízení pro kontrolu letu je závazné stanovisko uvedené v Zápise z jednání plachtařské komise ze dne 18.10.2003.

Postupy a procedury vyplývající z těchto dokumentů jsou zpracovány v těchto Místních propozicích.

A.    Údaje o soutěži

1.2.           Název soutěže

Jarní pohár Jeseníků 2006

1.3.           Místo konání soutěže - údaje o letišti

Místem konání soutěže je Letiště Šumperk - LKSU

Zeměpisná šířka (Latitude):................ 49°57‘34‘‘ N

Zeměpisná délka (Longitude):............ 017°01‘09‘‘ E

Nadmořská výška (ELEV):.................. 335 m / 1099 ft

Dráha (RWY):..................................... 180°/360° (700x115 m, tráva)

                                                             240° (700x90 m, tráva)      

Frekvence (FREQ):............................ 122,600 MHz

1.4.           Časový rozvrh soutěže

Termín oficiálních přihlášek

a zaplacení vkladů: ………………….. 21.4.2006 (Pá),

Příjezdy a přílety: ............................... 28.4.2006 (Pá) do 19:30,

Registrace:......................................... 28.4.2006 (Pá) od 16:00 do 19:30,

Porada účastníků soutěže: ................ 28.4.2006 (Pá) ve 20:00,

Oficiální zahájení + 1. briefing: .......... 29.4.2006 (So) v 10:00,

Soutěžní období:................................. 29.4.2006 (So) - 8.5.2006 (Po),

Oficiální ukončení soutěže: ………….9.5.2006 (Út) v 10:00

Odjezdy a odlety:................................ 9.5.2006 (Út) od 11:00

1.5.           Organizátor soutěže

(Údaje pro korespondenci a zaslání přihlášek)

Organizátorem soutěže je Aeroklub Šumperk.

Adresa:............................................... Aeroklub Šumperk

letiště

787 01 Šumperk

Telefon:.............................................. (+420) 583 212067

E-mail:................................................. info@aeroklub-sumperk.cz

Web:................................................... http://pohar2006.aeroklub-sumperk.cz

Bankovní spojení:............................... ČSOB Šumperk

číslo účtu: 277252163/0300

1.6.           Organizační štáb soutěže

Ředitel soutěže: ................................. Pavel Kundrata

Hlavní rozhodčí: ................................. Kateřina Hlavatá

Task Setter:........................................ bude stanoven dodatečně

Technik:.............................................. Petr Šmakal

Hospodář:........................................... Dana Kellnerová

Meteorolog:......................................... Mgr. Radka Kellnerová

1.7.           Jury

Předseda jury: ................................... bude stanoven dodatečně

Členové jury:....................................... budou představeni na první poradě účast.

 

B.   Všeobecně

1.8.           Cíle soutěže

Hlavní cíle Jarního poháru Jeseníků 2006 jsou:

·         určit vítěze Jarního poháru Jeseníků 2006, přičemž vítěz obdrží finanční prémii 10.000,-Kč v hotovosti, soutěžící na druhém místě pak 5.000,-Kč a na třetím místě 3.000,-Kč.

·         poskytnout možnost tréninku na ostatní závody pořádané v roce 2006 a to především na PM Regionů 2006 Jihlava.

·         získání bodů do „Žebříčku pilotů“ dle bodu 8. SŘ.

1.9.           Třídy soutěže

Na základě platného SŘ se Jarní pohár Jeseníků 2006 bude konat v kombinované třídě s handicapem.

1.9.1.        Kombinovaná třída s handicapem

Soutěže Kombinované třídy se mohou zúčastnit všechny kluzáky zařazené do indexového listu DAeC.

Soutěžní tratě budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 100 (Std.Jantar).

Vodní přítěž je povolena.

1.9.2.        Handicapový faktor

Pro porovnání výkonnosti kluzáků různých typů slouží jejich Handicap H.

Soutěž bude bodována za použití vzorců, obsahujících handicapový faktor.

Základem pro stanovení handicapů je Indexový list německého aeroklubu DAeC, který je dostupný na webové adrese:

http://www.daec.de/se/breitensport/dmst/wo/index.htm

Pro účely soutěže bude platit poslední platná aktualizace indexů DAeC uveřejněná na webu v době zahájení soutěže.

Pokud není typ kluzáku uveden v seznamu DAeC, bude použit handicap kluzáku uvedený v pravidlech CPS pro soutěžní rok 2006. V případě že kluzák není uveden ani v seznamu DAeC ani v pravidlech CPS 2006, je nutné postupovat podle SŘ 5.1.7

Handicapy těchto kluzáků budou upřesněny na první poradě účastníků soutěže.

1.10.         Platnost soutěže

Pro platnost soutěže platí všechna ustanovení platného SŘ.

Minimální počet startujících ve třídě, nutný pro její otevření, a pro vyhlášení vítěze Jarního poháru Jeseníků je 10.

Disciplína je bodována za předpokladu, že minimálně 25% soutěžících ve třídě, kteří v daný den provedli soutěžní vzlet, přesáhne 100 km handicapované vzdálenosti.

Soutěž bude platná, pokud se v soutěžním období od 29.4. do 8.5.2006 uskuteční alespoň 4 bodované soutěžní úkoly.

Vítěz soutěže bude vyhlášen, pokud se v soutěžním období od 29.4. do 8.5.2006 uskuteční alespoň 2 bodované soutěžní úkoly.

1.11.         Pravidla létání a bezpečnost letu

·     Soutěžící musí dodržovat pravidla letu VFR,

·     létání v mracích je zakázáno,

·     za letu je pilot povinen vyhnout se všem prostorům označeným jako nebezpečné, zakázané, nebo omezené, vyjma prostorů stanovených na briefingu,

·     minimální výška letu ve čtvrté zatáčce je 50 m AGL,

·     na briefingu mohou být stanovena další pravidla upravující bezpečnost letového provozu,

·     nebezpečné létání bude penalizováno dle odstavců 8.8. a 8.9. Annexu A (List standardních penalizací) a odstavce 1.41. těchto Místních propozic.

 

C.   Soutěžící

1.12.         Vklad

Vklad soutěžícího je 1.000,- Kč.

Vklad musí být zaplacen nejpozději do 21.4.2006 složenkou nebo bankovním převodem na účet Aeroklubu Šumperk uvedený v odstavci 1.5. Místních propozic.

Jako variabilní symbol uvede soutěžící číselnou část imatrikulace kluzáku, který uvedl v přihlášce. Variabilní symbol slouží k identifikaci platby soutěžícího.

Z vkladu bude kryto startovné na krytí organizačních výdajů.

Všem soutěžícím bude u AK Šumperk zřízeno osobní konto. O stavu konta budou soutěžící průběžně informováni. Při ukončení soutěže bude s každým soutěžícím provedeno konečné vyúčtování.

Povinností soutěžícího je mít u AK Šumperk neustále kladné konto. V případě záporného konta může být soutěžícímu odepřen soutěžní vzlet.

Soutěžící může na účet AK Šumperk zaslat finanční částku nad rámec vkladu, která mu bude automaticky připsána na osobní konto.

1.13.         Nominace

Nominace není stanovena. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci splňující podmínky minimálního celkového náletu 50 hodin ve funkci velitele kluzáku.

1.14.         Celkový počet povolených přihlášek

Kapacitní omezení letiště Šumperk je 50 soutěžících kluzáků. Při vyšším počtu přihlášených soutěžících může Organizátor odmítnout účast některých závodníku. Jako kriterium pro toto odmítnutí bude použit termín zaplacení vkladu do soutěže.

1.15.         Přihlášky a Propozice

Přihláška bude společně s Propozicemi soutěže publikována v elektronické formě na webové stránce soutěže http://pohar2006.aeroklub-sumperk.cz.

Řádně vyplněná přihláška soutěžícího musí být odeslána nejpozději do 21.4.2006 na kontakt uvedený v bodě 1.5. těchto Místních propozic (poštovní adresa nebo e-mail). Přihláška může být podána také pomocí on-line formuláře přístupného na webové stránce soutěže. Potvrzení o zaslání vkladu nemusí být posíláno. Zaplacení vkladu bude ověřeno z výpisu účtu Aeroklubu Šumperk.

1.16.         Doklady soutěžícího

1.16.1.      Soutěžící předloží při registraci následující osobní doklady:

·     platný průkaz pilota kluzáků, včetně osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy (Medical Certificate Class II.),

·     platný průkaz radiofonisty,

·     zápisník letů,

·     občanský průkaz, případně osobní cestovní doklad (pas). V případě OP se musí jednat o vydání platně v zemích EU, z důvodu letů do Polska.

·     průkaz člena AeČR s platnou známkou pro létajícího člena na rok 2006.

1.16.2.      Soutěžící předloží při registraci následující doklady o kluzáku:

·     palubní deník kluzáku,

·     platné potvrzení o údržbě,

·     osvědčení o letové způsobilosti kluzáku platné alespoň do 9.5.2006,

·     osvědčení o zápisu kluzáku do leteckého rejstříku,

·     osvědčení o zaplacení povinného ručení kluzáku vůči třetím osobám (zákonné pojištění) alespoň na dobu soutěže (od 29.4. do 8.5.2006), s platností pro Evropskou Unii

·     platné povolení letadlové radiostanice,

·     záznamník padáku platný alespoň 9.5.2006.

Organizátor soutěže doporučuje havarijní pojištění kluzáku na dobu soutěže s platností pro tuto soutěž.

 

D.   Technické požadavky

1.17.         Zařízení pro kontrolu letu

Pro kontrolu letu musí být použito jedno primární zařízení pro kontrolu letu a může být použito záložní zařízení pro kontrolu letu (záložní zařízení je nepovinné). Jako primární a jako záložní zařízení může být použito buď zařízení GNSS FR splňující požadavky bodu 5.4. Annexu A, nebo zařízení nehomologované, schválené pro tento účel Plachtařskou komisí AeČR.

Seznam schválených zařízení GNSS FR je uveden na webové stránce FAI http://www.fai.org/gliding pod odkazem GNSS FR.

Soutěžící musí zajistit pro své zařízení ke kontrole letu zdroj, napájecí a datový kabel sloužící pro download dat do PC.

Procedura manipulace se zařízením ke kontrole letu bude upřesněna na první poradě účastníků soutěže.

1.17.1.      Kontrola výšky a nepřetržitosti letu

V případě použití nehomologovaného zařízení pro kontrolu letu musí být kluzák vybaven zařízením zaznamenávajícím tlakovou výšku - barografem.

Ke GNSS FR, nebo barografu musí pilot na vyžádání doložit cejchovní křivku, která není starší 2 let.

Jako barograf je možné použít elektronický barograf zaznamenávající barometrickou výšku určený pro závěsné létání, nebo paragliding, při splnění podmínek uvedených v příloze F platných Pravidel CPS.

Před soutěžním vzletem je soutěžící povinen předložit svůj barograf ke kontrole oficiálnímu pozorovateli, který provede jeho kontrolu a zaplombování.

Přípravu barografu si zajišťuje soutěžící.

Procedura manipulace s barografy bude upřesněna na první poradě účastníků soutěže.

1.17.2.      Fotokontrola nemůže být použita pro kontrolu letu.

1.18.         Letecká mapa

Každý soutěžící bude vybaven aktuální leteckou mapou zobrazující platnou ICAO situaci území ČR a obsahující všechny prostory důležité pro letecký provoz.

1.19.         Přístroje umožňující let za IFR, nebo v mracích, musí být buď vymontovány z kluzáku nebo musí být prokazatelně znemožněna jejich funkce.

1.20.         Požadavky na protikolizní značení kluzáků

Reflexní protikolizní značení soutěžních kluzáků není nařízeno, je ale doporučeno.

1.21.         Postupy pro kontrolu hmotnosti letadla

Hmotnost kluzáku nesmí překročit maximální povolenou vzletovou hmotnost kluzáku stanovenou letovou příručkou při dodržení ustanovení odstavce 4.2. Annexu A.

Organizátor může před vzletem kontrolovat vzletovou hmotnost kluzáků.

 

E.   Všeobecné letové postupy

1.22.         Jednotky

Oficiální čas soutěže:…………...........středoevropský letní čas (SELČ)

Rychlost: ……………………………… km/h

Rychlost větru:.................................... m/s

Síla stoupání:...................................... m/s

Výška:................................................. m, ft, FL (×100 ft)

QFE................................................ m (AAL)

QNH............................................... m (MSL)

QNH Altitude................................... ft (MSL)

Letová hladina (Flight Level).......... FL (×100 ft) (výškoměr na 1013,25 hPa)

Vzdálenost.......................................... m, km

1.23.         Radiová korespondence

Dispečer AFIS a příletová páska na letišti Šumperk budou po celou dobu závodů na frekvenci 122,600 MHz.

Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit pro soutěžní lety frekvence, na kterých je komunikace soutěžících zakázána. Tyto frekvence budou stanoveny na briefingu.

 

F.   Letové úkoly

1.24.         Typy vyhlašovaných letových úkolů

Během soutěže budou vyhlašovány tyto letové úkoly. V průběhu soutěže musí Organizátor zvolit alespoň dva různé typy úloh, ale žádná z nich nesmí být použita při více než 67 % soutěžních dnů Mistrovství. Penalizace M (viz. bodovací vzorec) pro piloty, kteří nedosáhli cíle nebude použita.

1.24.1.           Soutěžní – (Racing task) rychlostní lety po deklarované trati

Letové úkoly přes jeden nebo více OB s předem určeným směrem obletu. Organizátor určí počet OBT a jejich směr obletu. Soutěžící musí obletět OBT v předepsaném pořadí a protnout stanovenou cílovou pásku (dosáhnout KBT).Bodové hodnocení musí brát v úvahu dosaženou vzdálenost soutěžícího a v případě dokončení soutěžního úkolu i jeho rychlost. Dosaženou vzdáleností soutěžícího v případě dokončení rychlostního úkolu je součet  délek všech ramen tratě od VBT, přes řádně  a ve správném pořadí dosažené OBT do KBT. Všichni soutěžící, kteří dokončí rychlostní úkol RACING budou mít stejnou dosaženou vzdálenost. V případě nedokončení rychlostního úkolu RACING je dosaženou vzdáleností soutěžícího součet délek všech ramen tratě od VBT přes všechny řádně dosažené OBT plus vzdálenost nedokončeného ramene trati. Vzdáleností nedokončeného ramene tratě se rozumí celková vzdálenost nedokončeného ramene mínus vzdálenost mezi místem přistání a následujícím OBT (případně KBT u posledního ramene trati). V případě, že je vzdálenost nedokončeného ramene trati záporná, potom se tato vzdálenost bere jako rovná nule.

1.24.2.           Rychlostní úloha přes určené prostory  - (ST/AA) rychlostní lety přes AA (plochy)

Organizátor určí počet a tvar určených prostorů a pořadí jejich dosažení. Dále stanoví minimální dobu trvání úkolu (určený časový interval).

Na briefingu musí být soutěžící seznámeni s nominální délkou trati, což je vzdálenost  přes středy určených prostorů a dále s maximální a minimální vzdáleností, kterou lze letem přes určené prostory dosáhnout. Tyto údaje musí být uvedeny v zadání denního úkolu.

Soutěžící musí proletět určenými prostory ve stanoveném pořadí a protnout cílovou pásku. Cílem je dosáhnout co největší  rychlost v určeném čase.

Počet bodů za disciplínu je dán součtem bodů za dosaženou vzdálenost a bodů za dosaženou rychlost, přičemž hodnoty jsou definovány následovně:

Ve všech případech je v určených prostorech brán takový fix, který zajišťuje největší vzdálenost pro soutěžícího.

Jestliže se soutěžící vrátí na letiště soutěžního vzletu a dosáhl všech určených prostorů v určeném pořadí, pak dosažená vzdálenost je součet vzdálenosti mezi bodem odletu, přes body v určených prostorech do cíle.

Jestliže soutěžící přistál na posledním rameni, pak dosažená vzdálenost je součtem vzdáleností z bodu odletu, přes body v určených prostorech do cíle, mínus vzdálenost z místa přistání do cíle. Pokud tato vzdálenost má zápornou hodnotu, pak tato vzdálenost je rovna nule.

Jestliže soutěžící přistál na jiném než posledním rameni, pak dosažená vzdálenost je vzdálenost z bodu odletu přes body v dosažených určených prostorech a do bodu následujícího nejbližšího určeného prostoru od místa přistání, minus vzdálenost z místa přistání do nejbližšího bodu následujícího určeného prostoru. Pokud tato vzdálenost má zápornou hodnotu, pak tato vzdálenost je rovna nule.

Pořadatel nebude udělovat penalizaci soutěžícím, kteří nedosáhli soutěžní letiště.

Dosažená rychlost je rovna podílu dosažené vzdálenosti dělené časovým intervalem, který uplynul od  posledního zaznamenaného času odletu  soutěžícího  a jeho   času  při průletu cílem,  nebo dělené určeným časovým intervalem , podle toho, která hodnota je větší. Dosažená vzdálenost je pak součtem jednotlivých ramen, přičemž v určených prostorech se bere vždy takový fix, který zaručuje co největší uletěnou vzdálenost.

 

G.   Soutěžní postupy

1.25.         Hranice letiště

Hranice letiště Šumperk jsou stanoveny Přílohou 1.

1.26.         Hranice místa konání soutěže

Hranice místa konání soutěže jsou stanoveny Přílohou 2.

1.27.         Vzdušný prostor

Pro kontrolu narušení omezených a zakázaných prostorů budou použity oficiální soubory se vzdušným prostorem ČR zpracované PK AeČR pro rok 2006.

1.28.         Porada účastníků soutěže

Před zahájením soutěže dne 28.4.2006 ve 20:00 svolá Organizátor poradu všech soutěžících a účastníků soutěže, na které budou doplněna pravidla soutěže a vysvětlena organizace a zvláštnosti letového provozu na letišti Šumperk.

Účast všech soutěžících na této poradě je povinná.

1.29.         Briefing

Briefing se bude konat každý den zpravidla v 10:00 hodin. Budou na něm podávány informace týkající se denního úkolu, meteorologické informace, informace o omezeních ve vzdušném prostoru, případně jiné důležité informace.

Termín briefingu může organizátor posunout dle aktuální situace. Tuto změnu oznámí účastníkům soutěže včas a vhodným způsobem.

Účast na briefingu je povinná pro všechny soutěžící. Výjimky povoluje ředitel soutěže.

1.30.         Plnění vodou

Organizátor zajistí plnící místa s hadicemi pro plnění vodou. Pro urychlení procedury plnění vodou doporučuje soutěžícím zajistit si vlastní kanystry.

1.31.         Grid

Transporty kluzáků na Grid si soutěžící zajišťují individuálně.

Soutěžní kluzáky musejí být na Gridu před časem stanoveným Organizátorem.

Pokud nebude kluzák na Gridu ve stanoveném čase, může být soutěžícímu zamezeno Organizátorem v umístění kluzáku na Gridu do doby bezpečného ukončení vzletů.

Kluzáky budou rovnány na Gridu v takovém pořadí, aby byla dodržena vylosovaná řada startovního pořadí soutěžícího. Pořadí kluzáku v rámci startovní řady může být zaměněno s kluzáky ve stejné startovní řadě.

Vypouštění vodní přítěže na Gridu bude upřesněno každý den na briefingu.

V době hromadného vzletu a přistání musí být všechna vozidla umístěna mimo vzletový a přistávací pás (VPP) na místě vyhrazeném Organizátorem.

Všechna vozidla se budou po VPP pohybovat s rozsvícenými tlumenými světly.

1.32.         Aerovleky

Cena aerovleku do 700 m AAL činí 550,- Kč.

Soutěžící kluzák se vypne ve stanoveném místě vypnutí po zamávání křídel vlečného letounu. Předčasné vypnutí je zakázáno.

1.33.         Postupy pro vzlet motorových kluzáků

Motorizované kluzáky se mohou soutěže zúčastnit v obou třídách (Klubové a Kombinované) za předpokladu, že mají plně funkční zařízení zaznamenávající chod motoru ve spojení s GNSS FR.

1.33.1.      Jestliže je vzlet uskutečněn vlastní pohonnou jednotkou, pak musí být tato jednotka vypnuta v určeném prostoru vypnutí pod maximální výškou vypnutí. Motorizované kluzáky musí sledovat při letu do prostoru vypnutí trajektorii letu vlečných letounů.

1.33.2.      V případě požadavku dalšího soutěžního vzletu musí před jeho uskutečněním motorový kluzák přistát bez spuštění své pohonné jednotky.

1.33.3.      Soutěžní let bude po protnutí odletové pásky považován za ukončený v místě, ve kterém byla spuštěna pohonná jednotka.

1.34.         Odletová procedura

Pro odlety bude použita odletová procedura Odletové pásky dle odstavce 7.4.2.b.(i) Annexu A.

Přímá linie 3km na každou stranu se středem v publikovaném výchozím bodu trati, kolmá na první rameno trati (spojnice VBT a 1. OB nebo střed AA). Soutěžní třídy mohou mít rozdílné VBT.

 

1.34.1.      Výškové postupy pro odlety

Organizátor může stanovit maximální povolenou výšku odletu vyjádřenou v metrech QNH.

1.34.2.      Radiové postupy pro odlet

Otevření odletu bude vyhlášeno rádiem na frekvenci 122,600 MHz a vytyčením pozemního znaku v blízkosti věže LKSU.

Oznámení o otevření odletu bude vyhlášeno rádiem celkem 2×, a to 5 minut před otevřením odletu a v čase otevření odletu.

Radiové hlášení odletů soutěžících není požadováno.

1.34.3.      Použití Event Markeru není požadováno.

1.34.4.      Časový interval mezi odlety není stanoven.

1.35.         Cílová procedura

Pro přílety bude použita procedura Cílového kruhu dle odstavce 7.7.1.b. Annexu A.

Cílový kruh je definován poloměrem 2 km a středem ve vztažném bodu letiště Šumperk.

Minimální nadmořská výška pro dosažení cílového kruhu není stanovena. Maximální nadmořská výška pro dosažení cílového kruhu není stanovena.

Cílová procedura je zobrazena v Příloze 7.

1.36.         Doletové postupy

Při příletu na letiště Šumperk bude soutěžící na frekvenci 122,600 MHz.

Soutěžící nahlásí rádiem pátý kilometr od vztažného bodu LKSU (hlášení tedy provede na 3 km před dosažením cílového kruhu).

Po protnutí cílového kruhu se soutěžící rozhodne:

·     buď pro přímé přiblížení a přistání - v tomto případě nahlásí ihned po protnutí cílového kruhu dlouhé finále a později v blízkosti RWY i krátké finále dráhy v používání.

·     nebo pro let po okruhu - v tomto případě nahlásí polohu po větru a později finále dráhy v používání

Při radiové korespondenci s Šumperk Info soutěžící vždy uvede svoje startovní číslo. Provádění průletů bude penalizováno!

1.37.         Předání letové dokumentace

Soutěžící po letu předá proti podpisu své primární záznamové zařízení sportovní komisi soutěže k vyhodnocení – postup bude stanoven na poradě účastníků soutěže. Má-li pochyb o záznamu primárního zařízení, může proti podpisu předat i záložní zařízení.

Předání GNSS FR po letu musí být provedeno do 30 minut po přistání na letišti Šumperk.

V případě přistání mimo LKSU předá soutěžící záznamové zařízení v nejkratším možném termínu po svém návratu.

Zpoždění bude penalizováno.

Při předávání záznamového zařízení nahlásí soutěžící ústně splnění/nesplnění letového úkolu. V případě nesplnění úkolu nahlásí také počet dosažených traťových bodů (ploch AA).

Po vyhodnocení záznamového zařízení si soutěžící vyzvedne své záznamové zařízení proti podpisu zpět.

1.38.         Přistání do terénu

Transporty po přistání do terénu si soutěžící zajišťují individuálně.

Po přistání do terénu musí soutěžící urychleně oznámit své přistání Organizátorovi. Oznámení místa přistání musí obsahovat přesnou polohu místa přistání (např. ve formě zeměpisných souřadnic), čas přistání a dosažené traťové body.

Oznámení místa a času přistání je důležité z hlediska SAR (pátrání a záchrany) a pro zpracování předběžných výsledků letového úkolu.

1.39.         Zpětné převleky

Organizátor zajistí zpětné převleky v ceně 75,- Kč za letovou minutu.

Soutěžící může pro převlek využít služeb letiště, na kterém přistál. Musí však nahlásit telefonicky přistání do terénu a po příletu a zařazení do letištního okruhu letiště Šumperk ohlásit rádiem, že se jedná o převlek.

 

H.   Bodování

1.40.         Bodovací systém

Pro bodování Jarního poháru Jeseníků bude použit 1000-bodový bodovací systém podle odstavce 8.4. Annexu A.

1.41.         Seznam penalizací

Penalizace budou udělovány na základě Seznamu schválených penalizací dle odstavce 8.9. Annexu A.

Pro aplikaci penalizací při použití 1000-bodového bodovacího systému platí mimo jiné ustanovení odstavce 8.8.1.a. Annexu A.

                 V případě, že důvod penalizace není uveden v Annexu A, stanoví bodovou hodnotu penalizace Ředitel soutěže.

 

I.    Protesty

1.43.         Protestní lhůta

Protest lze podat pouze proti neoficiálním výsledkům.

Lhůta na podání protestu proti neoficiálním výsledkům je 24 hodin od času jejich zveřejnění. Po uplynutí této lhůty se výsledky stávají oficiálními.

V případě posledního soutěžního dne se lhůta na podání protestu zkracuje na 3 hodiny.

1.44.         Poplatek za protest činí 500,- Kč

 

2.          Ceny a služby

(neuvedené v části 1. Místních propozic)

2.1.           Ubytování v kempu

Organizátor zajistí pro soutěžící kemp v areálu letiště Šumperk v ceně:

70,‑ Kč/osobu/den.

V ceně za ubytování v kempu je zahrnuta elektrická přípojka.

Děti do 10 let budou v kempu ubytovány zdarma.

Povinností soutěžícího je nahlásit Organizátorovi všechny ubytované osoby starší 10-ti let.

Organizátor doporučuje soutěžícím využívat přednostně plynových tepelných spotřebičů před elektrickými kvůli zajištění bezporuchového chodu elektrické sítě v kempu.

2.2.           Ubytování v ubytovně Okál

Organizátor zajistí pro soutěžící ubytování v ubytovně Okál (2 až 8 lůžkové pokoje) v areálu letiště Šumperk v ceně:

100,‑ Kč až 130,-Kč /osobu/den v závislosti na velikosti pokoje.

2.3.           Stravování

Pořadatel nezajišťuje stravování. V omezené míře je možné individuálně využit stravování v místním baru, případně v restauracích mimo letiště Šumperk (nejbližší Restaurace Jirsak asi 1,5km od letiště).

2.4.           Hangárování

Aeroklub Šumperk nezajišťuje hangárování. V mimořádných případech lze dopředu domluvit individuálně v omezené míře hangárování kluzáků bez vlastního krytého transportního vozu.

 

3.          Závěrečná ustanovení

3.1.           Podepsáním přihlášky na Jarní pohár Jeseníků 2006 (případně jejím zasláním e-mailem nebo vyplněním on-line formuláře) soutěžící:

·     potvrzuje, že rozumí a ovládá platný Sportovní řád FAI (všeobecný díl, díl 3 a Annex A),

·     potvrzuje, že je seznámen s dokumenty uvedenými v odstavci 1.1. těchto Místních propozic,

·     potvrzuje, že rozumí požadavkům těchto Místních propozic vydaných pro Jarní pohár Jeseníků 2006 a zavazuje se je dodržovat,

·     souhlasí se shromažďováním a vedením svých osobních údajů v databázi AK Šumperk a s jejich předáváním sekretariátu AeČR,

·     souhlasí se zveřejňováním svého jména, příslušnosti k domovskému aeroklubu, sportovní kvalifikace a sportovních výkonů, případně vybraných osobních údajů se vztahem k Jarnímu poháru Jeseníků v informačních médiích.

3.2.           Na webové stránce http://pohar2006.aeroklub-sumperk.cz budou průběžně publikovány informace týkající se soutěže. Doporučujeme závodníkům pravidelně sledovat tuto stránku. Na této stránce budou také během závodů průběžně publikovány výsledky jednotlivých disciplín.

 

 

4.          Přílohy

4.1. Příloha 1 - Hranice letiště, kemp, umístění transportních vozů a kotvení letadel

4.2. Příloha 2 - Hranice soutěžní oblasti

4.3. Příloha 3 - Grid, vzlety a přistání na dráze 180°

4.4. Příloha 4 - Startovní procedura pro vzlety na dráze 180°

4.5. Příloha 5 - Grid, vzlety a přistání na dráze 360°

4.6. Příloha 6 - Startovní procedura pro vzlety na dráze 360°

4.7. Příloha 7 - Cílová procedura - Cílový kruh